ثمین کارت

شناسه الکترونیک حیوانات خانگی

ثمین کارت بانک اطلاعاتی جامع و کامل مشخصات حیوانات در ایران می باشد، اگر هنوز حیوان خانگی خود را ثبت نکردید

می توانید از طریق ثمین کارت اقدام نمایید